۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

دو سر کوپل Plain

استاندارد
INSO 9119_1 :ایران
- :اروپا
قطر(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)رنگ
50B3طوسی