۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
مشخصات
فنر خم برق
سایزضخامت(mm)طول فنر(cm)
201/580
20280
251/580
251/980
321/880
322/480
401/580