03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

برقی و مخابرات- فنر خم برق

مشخصات

فنر خم برق

سایزضخامت(mm)طول فنر(cm)
201/580
20280
251/580
251/980
321/880
322/480
401/580