۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
نام و نام خانوادگی*
کیفیت لوله*
کیفیت اتصالات*
کیفیت بسته بندی محصولات*
میزان انطباق محصولات و خدمات با خواسته شما*
قیمت محصول از نظر مقایسه با محصولات مشابه*
قیمت محصول از نظر کیفیت و خدمات ارائه شده*

نام و نام خانوادگی*
تحویل به موقع کالا*
نحوه تحویل محصول از نظر چیدمان و سلامت*
عملکرد شرکت در مقایسه با سایر شرکت ها*

نام و نام خانوادگی*
نحوه برخورد پرسنل شرکت*
نحوه ارتباط با مدیران شرکت در صورت لزوم*
پاسخگویی به مشتری و شکایات وی*
اطلاع رسانی و تبلیغات*

نام و نام خانوادگی*
رسیدگی به موقع به موارد خرابی*
پاسخگویی سریع به موارد خرابی*
اقدام جهت رفع خرابی*

نام و نام خانوادگی*
نحوه برخورد پرسنل واحد فروش*
زمان انتظار جهت تماس با واحد فروش*
سرعت انجام عملیات مورد نظر مشتری*
رضایت از عملکرد کلی واحد فروش*

نام و نام خانوادگی*
نحوه برخورد کارکنان حسابداری*
هماهنگی واحد فروش و حسابداری*
سرعت انجام عملیات مالی مشتری*