۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید

باور داریم که آب و آبادانی، اشتغال و امید، صنعتی شدن و حفظ برندینگ نام ایران و در یک کلام پیوند خوردن با جامعه مدرن جهانی، از مسیر توسعه پایدار و صنعتی شدن میسر است. یکی از الزامات مهم این مسئله نیز حضور در عرصه تولید است؛ تولیدی مبتنی بر دانش روز و تجربه ای کهن. ما مفتخر به آنیم که هر دو را داریم و آن را در محصولات خویش متجلی ساخته ایم.
این سخنان هیچ از سر احساس و شعار نیست؛ گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا بیش از چهار دهه تجربه را پشت سر گذاشته است و با استفاده از آخرین تکنولوژی و ماشین آلات مدرن روز و دارا بودن آزمایشگاهی یکتا در منطقه، مسیر ارتقاء را می پیمائیم. و در تلاشیم تا محصولی در شان نام ایران به بازار عرضه نماییم.
با این همه سخن ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی بدون انجام مسئولیت های اجتماعی ناتمام خواهیم بود. به اندازه توان کوشیده ایم تا در این جایگاه به خدمت مام میهن برآییم و همواره اندیشه خود را بر ایرانی سبز و آباد متمرکزکنیم.
و سخن آخر این که نیک ترین پاداش ما هنگامی است که تبسم رضایت را بر سیمای مصرف کنندگان محصولات شرکت یزدپولیکا به نظاره بنشینیم. هنوز پایان قصه نیست؛ دلخوش به آنیم که شما همراهمان بوده و هستید و به جد تلاش داریم تا این همراهی را با تلاش بیشتر و توسعه محصولاتی با کیفیت پاسخ دهیم.