۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید باشگاه تلاشگران ارزش آفرین از کارخانه یزدپولیکا

بازدید باشگاه تلاشگران ارزش آفرین از کارخانه یزدپولیکا ظهر روز پنجشنبه 23 آذرماه جمعی از کارآفرینان برجسته کشور از جمله دکتر بهروز ریاحی و صمد سلیمان زاده در قالب باشگاه تلاشگران ارزش آفرین از گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا بازدید کردند.