03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اهداف برگزاری این دوره:

  1. انتقال دانش و تبادل تجربیات
  2. آشناکردن فعالان حوزه ی ساختمانی با جدیدترین متد اجرایی
  3. معرفی جدیدترین محصولات گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا