03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تبدیل هم مرکز

مشخصات تبدیل هم مرکز استاندارد INSO 13361-3 :ایران ISO 1452-3 :اروپا سایز فشار اسمی PN قطر داخلی اسمی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی 40*50 16 40/3 – 40/1 4/6 31 50*63 16 50/3 – 50/1 5/8 37/5

بوشن یکسر دنده

مشخصات بوشن یکسر دنده استاندارد 3-INSO 13361 :ایران ISO 1452-3 :اروپا سایز فشار اسمی PN قطر داخلی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی “1*32 16 32/3 – 32/1 3/6 22

زانو 45 درجه استخری

مشخصات زانو 45 درجه استخری استاندارد INSO 13361-3 :ایران ISO 1452-3 :اروپا سایز فشار اسمی PN قطر داخلی اسمی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی 50 16 50/3 – 50/1 4/6 31 63 16 63/3 – 63/1 5/8 37/5

بوشن استخری

مشخصات بوشن استخری استاندارد INSO 13361-3 :ایران ISO 1452-3 :اروپا سایز فشار اسمی PN قطر داخلی اسمی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی 20 16 20/3 – 20/1 2.4 16 25 16 25/3 – 25/1 2.4 18.5 32 16 32/3 – 32/1 2.9 22 50 16 50/3 – 50/1 4.6 31 63 16 63/3 – […]

زانو 90 درجه استخری

مشخصات زانو 90 درجه استخری استاندارد INSO 13361-3 :ایران ISO 1452-3 :اروپا سایز فشار اسمی PN قطر داخلی اسمی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی 50 16 50.3 – 50.1 4.6 31 63 16 63.3 – 63.1 5.8 37.5

مهره ماسوره

مشخصات مهره ماسوره استاندارد INSO 13361-3 :ایران ISO 1452-3 :اروپا سایز فشار اسمی PN قطر داخلی اسمی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی 50 16 50.3 – 50.1 4.6 31

سه راه 90 درجه استخری

مشخصات سه راه 90 درجه استخری استاندارد INSO 13361-3 :ایران ISO 1452-3 :اروپا سایز فشار اسمی PN قطر داخلی اسمی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی 50 16 50.3 – 50.1 4.6 31 63 16 63.3 – 63.1 5.8 37.5

کپ استخری

مشخصات کپ استخری استاندارد 3-INSO 13361 :ایران ISO 1452-3 :اروپا سایز PN قطر حداقل طول مادگی ضخامت 20 16 20.1 – 20.3 16 2.4 25 16 25.1 – 25.3 18.5 2.4 32 16 32.1 – 32.3 2 2.9 40 16 40.1 – 40.3 26 3.7 50 16 50.1 – 50.3 31 4.6 63 16 63.1 […]