03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

زانو 90 درجه دو سرکوپل

مشخصات زانو 90*32 دو سر کوپل PLAIN استاندارد INSO 9119_1 :ایران BS EN 1329_1 :اروپا سایز حوزه کاربرد ضخامت 32 B 3

زانو 90 درجه یک سرکوپل

مشخصات زانو 90*32 یک سر کوپل PLAIN استاندارد INSO 9119_1 :ایران BS EN 1329_1 :اروپا سایز حوزه کاربرد ضخامت 32 B 3

زانو 45 درجه یک سر کوپل

مشخصات زانو 45*32 یک سر کوپل استاندارد INSO 9119_1 :ایران BS EN 1329_1 :اروپا سایز حوزه کاربرد ضخامت 32 B 3

زانو 45 درجه دو سر کوپل

مشخصات زانو 45*32 دوسرکوپل PLAIN استاندارد INSO 9119_1 :ایران BS EN 1329_1 :اروپا سایز حوزه کاربرد رنگ 32 B 3

سه راه 45 درجه سه سر کوپل

مشخصات سه راه 45*32 درجه سه سر کوپل Drain استاندارد INSO 9119_1 :ایران BS EN 1329_1 :اروپا سایز حوزه کاربرد ضخامت 32 B 3

سه راه 90 درجه سه سر کوپل

مشخصات سه راه 90 درجه سه سر کوپل Drain استاندارد INSO 9119_1 :ایران BS EN 1329_1 :اروپا سایز حوزه کاربرد رنگ 32 B طوسی

لوله درین UPVC سیستم تهویه مطبوع

مشخصات لوله درین UPVC سیستم تهویه مطبوع استاندارد INSO 9119_1 | INSO 13361_2 :ایران BS EN 1329_1 | ISO 1452_2 :اروپا سایز ضخامت رنگ 20 1.5 طوسی 25 1.5 طوسی 32 1.9 طوسی 32 3 طوسی