03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

علت شکست در تأسیسات چسبی

علت شکست در تأسیسات چسبی چیست؟در حین نصب سیستم چسبی–اورینگی به‌چه نکاتی باید توجه داشت؟ در این ویدیو تمام جزئیات مربوط به روش اجرایی نصب اتصال موفه UPVC در یک ساختمان بلند مرتبه به نمایش گذاشته شده است.