۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

چه تعداد از لوازم بهداشتی می توانند به یک هواکش مداری متصل شوند؟

بر اساس مقررات ملی ساختمان، حداکثر 8 عدد از لوازم بهداشتی که روي کف نصب شوند (مانند توالت، دوش، وان، کفشوي)، و به یک شاخه افقی فاضلاب متصل شده باشند، می توانند یک هواکش مداري داشته باشند. لوله فاضلاب هر یک از لوازم بهداشتی باید به صورت افقی به این شاخه افقی فاضلاب متصل شود […]

مطابق با دستورالعمل ها، فاصله انتهای لوله هواکش با دیوار، سطح زمین و … چه اندازه باشد؟

مطابق با دستورالعمل ها اگر انتهاي لوله هواکش به طور افقی از دیوار ساختمان خارج شود، باید دست کم 3 متر تا محدوده زمین ملک فاصله افقی داشته باشد. دهانه این لوله باید از سطح زمین محوطه دست کم 3 متر بالاتر باشد. انتهاي این لوله نباید زیر بالکن یا سایه بان دیوار خارجی ساختمان […]