03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مدیر عامل گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا در گفتگو با روزنامه بشارت نو:

در صورتیکه سیاست گذاری های دولت مبتنی بر بکارگیری تجربه و دانش متراکم در بخش خصوصی باشد می توان به رفع بسیاری از چالش های داخلی و خارجی کشور امیدوار بود.

شما را به مطالعه ادامه گفتگوی خبرنگار روزنامه بشارت نو با عباسعلی متوسلیان به پاس دریافت تندیس طلایی واحد نمونه صنعتی در روز ملی صنعت و معدن دعوت میکنیم.