03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

📍آینده صنایع تکمیلی پتروشیمی، مشروط به ثبات نسبی در عرضه و قیمت مواد اولیه

🔹عباسعلی متوسلیان هجدهمین نمایشگاه صنعت برق را پربازدید و رونق دار ارزیابی کرد.

ادامه:
🔖http://pvc-asso.ir/news/1930