۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
آکادمی یزدپولیکا

در آکادمی یزدپولیکا با ما همراه باشید

آگاهی بخشی: یکی ازعمده نقش ها و رسالت های رسانه، تلاش برای آگاهی بخشی در مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. مك كوئيل بر عملكرد رسانه‌ها در شكل‌گيري هويت ملي تأكيد مي‌كند و كاركرد رسانه را از نظر فردي شامل كسب تأييد براي ارزش‌هاي شخصي، جذب الگوهاي رفتاري، هم‌ذات‌پنداري با ديگران و پيدا كردن بينش درباره خود مي‌داند.

آگاهی بخشی: یکی ازعمده نقش ها و رسالت های رسانه، تلاش برای آگاهی بخشی در مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. مك كوئيل بر عملكرد رسانه‌ها در شكل‌گيري هويت ملي تأكيد مي‌كند و كاركرد رسانه را از نظر فردي شامل كسب تأييد براي ارزش‌هاي شخصي، جذب الگوهاي رفتاري، هم‌ذات‌پنداري با ديگران و پيدا كردن بينش درباره خود مي‌داند.