۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید اعضای نظام مهندسی ساختمان استان یزد از شرکت یزدپولیکا

بازدید اعضای نظام مهندسی ساختمان استان یزد از شرکت یزدپولیکا صبح روز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت، جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی‌ ساختمان استان یزد از شرکت یزدپولیکا بازدید کردند. در این بازدید، ابتدا پرزنتی تحت عنوان “نقش و اهمیت تأسیسات فاضلاب در ساختمان ها” توسط کارشناسان شرکت یزدپولیکا ارائه گردید و در ادامه، […]