۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید دانش آموزان هنرستان عباس ابن علی (ع) تفت از شرکت یزدپولیکا

بازدید دانش آموزان هنرستان عباس ابن علی (ع) تفت از شرکت یزدپولیکا صبح روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه، جمعی از دانش آموزان رشته تأسیسات هنرستان عباس ابن علی (ع) شهرستان تفت از شرکت یزدپولیکا بازدید کردند. در این بازدید ابتدا هنرآموزان در سالن کنفرانس شرکت یزدپولیکا حضور یافتند و توضیحاتی علمی و متناسب […]