نوشته‌ها

پروژه آب منطقه ای بیرجند
,

حفاظت شده: نگهدارنده‌های اتصال در لوله‌های PVC

هنگام نصب لوله ها روی زمین، تا جایی که امکان دارد لوله‌ها باید روی سطح پیوسته، صاف و وسیع گذاشته شوند تا فشار روی لوله‌ها به حداقل برسد و از آسیب‌های فیزیکی جلوگیری شود. فشار داخلی باعث اعمال نیروی طولی در سامانه لوله‌کشی می‌شود؛ بنابراین برا…