۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

درباره دما و فشار قابل تحمل لوله فشاری چه می‌دانید؟

در انواع دسته بندی لوله‌ها «دما» و «فشار» دو عاملی هستند که نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. در این دسته‌بندی‌ها، برخی از لوله‌ها قادر به تحمل فشار زیادی هستند و برخی دیگر نیز ممکن است در معرض فشار زیاد دچار آسیبب‌دیدگی شوند. نوع دیگری از لوله‌ها یز در دسته‌بندی فشار و دما وجود دارند […]