۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

زانو خم عصایی دستی ۹۰ درجه

مشخصات زانو خم عصایی دستی 90 درجه استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز ضخامت(mm) طول رنگ 20 1.5 90 درجه 62 cm طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 20 1.5 90 درجه 132 cm طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید

بوشن فابریک برقی

مشخصات بوشن فابریک برقی استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز ضخامت(mm) رنگ 20 2.2 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 25 2.3 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 32 2.3 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید

رابط دوسرکوپله دستی

مشخصات رابط دستی 12 سانتیمتری دو سر کوپل استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز ضخامت (mm) رنگ 20 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 25 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 32 1.8 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 40 3.2 طوسی

زانو خم برقی بلند دستی ۹۰ درجه

مشخصات زانو خم برقی بلند دستی 90 درجه 37 و 42 سانتیمتر90 درجه استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز ضخامت (mm) رنگ 20 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 25 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 32 1.8 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 40 1.5 طوسی/نارنجی/قرمز/سفید 50 2.4 طوسی 63 3 طوسی

زانو خم کوتاه فابریک

مشخصات زانو خم کوتاه فابریک 37 و 42 سانتیمتر90 درجه استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز ضخامت (mm) رنگ 20 1.8 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید

درپوش برقی چسبی فابریک(نری)

مشخصات درپوش برقی چسبی فابریک(نری) جلوگیری از ورود مصالح به داخل لوله برقی قبل از عملیات سیم کشی استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز(mm) رنگ 20 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 25 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید

درپوش برقی چسبی فابریک(مادگی)

درپوش برقی مشخصات درپوش برقی چسبی فابریک(مادگی) جلوگیری از ورود مصالح به داخل لوله برقی قبل از عملیات سیم کشی استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز(mm) رنگ 20 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 25 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید