03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لوله PVC-U فاضلابی

مشخصات شاخه 6 متری یک سر کوپل استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا قطر(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) سفتی حلقه ای(SN) 32 B 3 – 40 B 3 – 50 B 3 – 63 B 3 – 75 B 3 – 75 BD 3 4 80 B 3 – 80 BD 3 4 82 […]

لوله آنتی یووی H-Vent

مشخصات شاخه 1/8 متری یک سر کوپله استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا قطر(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) 63 B 3 90 B 3 110 B 3.2 125 B 3.2 160 B 3.2