03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لوله های H-VENT

مشخصات پکیج H-Vent آنتی UV استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا طول لوله H-Vnet 60 و 180 سانتی متر قطر خارجی اسمی dn ضخامت(mm) حوزه کاربرد طرح 63 3 B – 90 3 B – 110 3.2 B – 125 3.2 B – 160 3.2 B –

کلاهک H-VENT

مشخصات کلاهک H-Vent آنتی UV استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا قطر خارجی اسمی dn ضخامت(mm) حوزه کاربرد طرح 63 3 B H 90-110-125 3-3.2-3.2 B H