03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

زانو 45 درجه

مشخصات دو سر کوپل استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا قطر(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) سفتی حلقه ای(SN) 50 B 3 طوسی – سفید آنتی یو وی

زانو 45 درجه

مشخصات یک سر کوپل استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا قطر(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) رنگ 50 B 3 طوسی – سفید آنتی یو وی

زانو 90 درجه

مشخصات یک سر کوپل استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا قطر(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) رنگ 50 B 3 طوسی – سفید آنتی یو وی

سه راه 45 درجه

مشخصات سه سر کوپل استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا قطر(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) رنگ 50 B 3 طوسی – سفید آنتی یو وی

سه راه 45 درجه

مشخصات دو سر کوپل استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا قطر(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) رنگ 50 B 3 طوسی – سفید آنتی یو وی

تبدیل 50*63

مشخصات استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا قطر(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) رنگ 50 B 3 طوسی – سفید آنتی یو وی

بوشن

مشخصات استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا قطر(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) رنگ 50 B 3 طوسی – سفید آنتی یو وی