03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لوله درین UPVC سیستم تهویه مطبوع

مشخصات لوله درین UPVC سیستم تهویه مطبوع استاندارد INSO 9119_1 | INSO 13361_2 :ایران BS EN 1329_1 | ISO 1452_2 :اروپا سایز ضخامت رنگ 20 1.5 طوسی 25 1.5 طوسی 32 1.9 طوسی 32 3 طوسی