03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سپاسگزاریم از همه عزیزانی که از غرفه گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا در چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران بازدید کردند.

همراهی شما عزیزان بزرگترین افتخار ماست