03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مساحت پروژه: ۷۸۰۰هزارمتر مربع
زیربنا: ۵۷۰ هزارمتر مربع
شروع ساخت:  اردیبهشت ۱۳۹۰
پایان: مهر ۱۳۹۵

مشخصات۲۳  طبقه با ارتفاع ۹۰ متر

امکانات: رستوران و فودکورت، شهربازی، سالن سینما، پارکینگ طبقاتی