03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

لوله درین UPVC سیستم تهویه مطبوع

استاندارد
INSO 9119_1 | INSO 13361_2 :ایران
BS EN 1329_1 | ISO 1452_2 :اروپا
سایزضخامترنگ
201.5طوسی
251.5طوسی
321.9طوسی
323طوسی