۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

شاخه 6متری یک سر کوپله الکترو پایپ

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
قطر(mm)ضخامت(mm)رنگ
201.5سفید
251.5سفید
321.8سفید