03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

✔ تداوم رشد قیمت های پایه محصولات پتروشیمی 

✔ افزایش دمای اعوجاج گرمایی محصولات PVC 

✔ ویژگی های لوله های برقی استاندارد و پیامدهای استفاده از لوله های برقی غیر استاندارد

 

عضویت در نشریه

مقالات

مقاله 1

استفاده از لوله های بازیافتی در لوله های ساندویچی 

مقاله 2

استفاده از لوله و اتصالات PVC در کشاورزی و آبرسانی 

سایر نشریات