۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

شبکه های لوله کشی آب و فاضلاب

در صورت موجود و در دسترس بودن شبكه لوله كشی آب شهری، لوله كشی توزيع آب مصرفی ساختمان، بايد به اين شبكه متصل شود و آب
مورد نياز خود را از آن دريافت كند.
الف) موجود و در دسترسی بودن لوله كشي آب شهری به اين معنی است كه از سازمان مسئول آب شهری استعلام شود و آن سازمان آمادگی
خود را براي دادن انشعاب اعلام كند.
ب) اگر در محل ساختمان، شبكه آب شهری موجود و در دسترس نباشد، بايد براي تأمين آب مصرفی مورد نياز از يك منبع خصوصی، مورد
تأييد مراجع داراي صلاحيت قانونی، استفاده شود.
در صورت موجود و در دسترس بودن شبكه لوله كشی فاضالب شهری، لوله كشی فاضلاب ساختمان بايد به اين شبكه متصل شود و فاضلاب
ساختمان به آن هدايت گردد.
الف) موجود و در دسترس بودن شبكه لوله كشی فاضالب شهری به اين معنی است كه از سازمان مسئول فاضالب شهری استعلام شود و آن
سازمان آمادگی خود را برای گرفتن انشعاب اعلام كند.
ب) اگر در محل، شبكه لوله كشی فاضالب شهری موجود و در دسترس نباشد، بايد براي دفع فاضلاب ساختمان، با استفاده از يكی از روش
های مورد تأييد اقدام شود.
س) اگر در ساختمان شبكه لوله كشي فاضالب خاكستری پيش بينی شود، فاضلاب خروجی از وان، زيردوشی، دستشويی، ماشين رخت شويی
ممكن است به شبكه لوله كشی فاضلاب خاكستری هدايت شود.
وارد كردن و ريختن هر گونه خاكستر، مواد نيمه سوخته (زغال و مانند آن)، مواد سمی، مواد قابل اشتغال يا قابل انفجار، گازها، موادنفتی و
چرب و مواد غير قابل انحلال ديگری كه ممكن است باعث گرفتگی، مسدود شدن، آسيب ديدن يا اضافه بار شود، به لوله كشی فاضلاب
بهداشتی ساختمان و شبكه لوله كشی فاضلاب شهری ممنوع است.
فاضالب خروجی از تأسيسات صنعتی و توليدی نبايد وارد لوله كشی فاضلاب بهداشتی ساختمان شود. ورود فاضلاب صنعتی به شبكه فاضلاب
شهری به شرطی مجاز است كه سازمان مسئول فاضلاب شهری هدايت آن را به شبكه فاضلاب شهری مجاز بداند.
منبع: مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + شانزده =