03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

با زاویه مناسب جهت ایجاد انشعاب دلخواه در سیستم لوله کشی

  • قابل استفاده در شبکه های فاضلاب ساختمان، کشاورزی و فاضلاب شهری
  • تحمل فشار 4 بار (PN4)
  • سفتی حلقوی بالای 4 کیلونیوتون / مترمربع (SN4)
  • مقاوم در برابر نور خورشید (.ANTI U.V)

مشخصات

دو سرکوپل

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
32B3***طوسی
50B3***طوسی – سفید آنتی یو وی
63B3***طوسی
75B3BD34طوسی
90B3BD34طوسی
110B3/2BD3/24طوسی
125B3/2BD3/24طوسی – سفید آنتی یو وی
160B3/2BD44طوسی – سفید آنتی یو وی
200B3/9BD4/94طوسی – سفید آنتی یو وی
250B4/9BD6/24طوسی – سفید آنتی یو وی