۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

سه سر کوپل Plain

استاندارد
INSO 9119_1 :ایران
BS EN 1329_1 :اروپا
قطر(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)رنگ
50B3طوسی