03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

سه راه 45*32 درجه سه سر کوپل Drain

استاندارد
INSO 9119_1 :ایران
BS EN 1329_1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت
32B3