03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

دو سرکوپل

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
63*90B3BD34طوسی
63*110B3/2BD3/24طوسی
90*110B3/2BD3/24طوسی
63*125B3/2BD3/24طوسی
90*125B3/2BD3/24طوسی
110*125B3/2BD3/24طوسی
110*160B3/2BD44طوسی – سفید آنتی یو وی