۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

یک سر کوپل

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
قطر(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)رنگ
50B3طوسی – سفید آنتی یو وی