03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

شاخه 6 متری یک سر کوپل

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
قطر(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)
32B3-
40B3-
40B3-