03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

زانو 45 درجه استخری

استاندارد
INSO 13361-3 :ایران
ISO 1452-3 :اروپا
سایزفشار اسمی PNقطر داخلی اسمی مادگیضخامت مادگیحداقل طول مادگی
501650/3 - 50/14/631
631663/3 - 63/15/837/5