03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بنابه اظهارات موسسه vinylplus،میزان بازیافت PVC دراروپادرسال ۲۰۱۶ به رکوردهای جدیدی رسیده است. این موسسه اعلام کردکه میزان ۶۹۶ و ۵۶۸ تن pvcدرسال گذشته تحت کنترل این موسسه بازیافت شده است ومیزان کلی بازیافتی ازسال ۲۰۰۰ تاکنون به رقم ۵/۳میلیون تن رسیده است.

این موفقیت باعث شده که رده پلیمر PVC درمیان پلیمرها ارتقاءیابد. موسسهVinylplus که به عنوان یک موسسه موثر در بهبود و ضعیت اقتصادی شناخته می‌شود، بر ایمن بودن و کیفیت بالای PVC بازیافتی تأکید دارد و این امر با ارائه گواهینامه‌ها و تأئیدیه‌های مختلف به اثبات رسیده است.

این گروه همچنین اعلام کرد که طرح توسعه بخش افزودنی‌ها را نیز انجام داده است و در آن نحوه استفاده از افزودنی‌های کامپانده ای PVC را مورد بررسی قرار می‌دهد. اولین طرح توسعه مربوط به پنجره‌های PVC است که درحال حاضر بیشترین حجم بازیافت این پلیمر را شامل می‌شود. طرح بعدی نیز مربوط به سیم و کابل و کامپاندهای انعطاف پذیر و همچنین لوله و اتصالات PVC است.