03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

درپوش اتصالی است که از آن جهت مسدود کردن سیستم فاضلاب یا هواکش به صورت موقت یا دائم استفاده می گردد.

مشخصات

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
63B3***طوسی
75B3***طوسی
90B3BD3*طوسی
110B3/2BD3/2*طوسی
125B3/2BD3/2*طوسی