03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

بوشن استخری

استاندارد
INSO 13361-3 :ایران
ISO 1452-3 :اروپا
سایزفشار اسمی PNقطر داخلی اسمی مادگیضخامت مادگیحداقل طول مادگی
201620/3 - 20/12.416
251625/3 - 25/12.418.5
321632/3 - 32/12.922
501650/3 - 50/14.631
631663/3 - 63/15.837.5