03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک مجتمع آموزشی امام حسین (ع) از گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا با هدف توجه به امر تعلیم و تربیت و ارتباط موثر مدرسه و صنعت جهت پرورش نیروی انسانی کارآمد

به امید ارتباط هرچه بیشتر مدارس و صنعت و به تبع آن پیشرفت و موفقیت روز افزون ایران عزیزمان