۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه یزد از شرکت یزد پولیکا

صبح روز دوشنبه چهارم دی ماه، جمعی از دانشجویان رشته‌مدیریت دانشگاه یزد از شرکت یزدپولیکا بازدید کردند.
در طول این بازدید توضیحاتی در خصوص فرایند کارخانه، برنامه ریزی تولید و ... توسط واحد های سیستم ها و
روش ها و تحقیق و توسعه در جهت ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان ارائه شد، همچنین در قسمتی از این بازدید
مدیرعامل شرکت یزدپولیکا، با دانشجویان دیدار و گفتگو کرد.
در بخش های دیگر این بازدید دانشجویان از نمایشگاه شرکت یزد پولیکا، کارخانه ی یزداتصال پلیمر ایرانیان و
آزمایشگاه تحقیقاتی پارس سنجش یزد بازدید کردند.