۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید تاجر تاجیکستانی از شرکت یزدپولیکا

صبح روز سه شنبه 26 دی ماه تاجر اهل کشور تاجیکستان و هیئت همراه ضمن
بازدید از شرکت یزدپولیکا جلسه ای مشترک با مهندس متوسلیان برگزار کردند.
در این نشست صحبت هایی پیرامون فرصت های صادراتی کشور تاجیکستان در
حوزه لوله و اتصالات upvc مطرح شد و در ادامه از قسمت های مختلف گروه
تولیدی صنایع یزدپولیکا بازدید بعمل آمد.