۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید باشگاه تلاشگران ارزش آفرین از کارخانه یزدپولیکا

ظهر روز پنجشنبه 23 آذرماه جمعی از کارآفرینان برجسته کشور از جمله دکتر بهروز ریاحی
و صمد سلیمان زاده در قالب باشگاه تلاشگران ارزش آفرین از گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا
بازدید کردند.