03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

از حضور و همراهی شما عزیزان به ویژه شهردار محترم طبس و گروه عمرانی شهرداری، مدیریت محترم نمایشگاه و همچنین نمایندگان و مجریان گرامی گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا در غرفه این شرکت در اولین نمایشگاه ساختمان طبس بسیار سپاسگزاریم.