لوله برقی PVC -U - شاخه 6 متری یک سر کوپله سوپر فلکس
نام محصولمشخصات
لوله برقی PVC -Uشاخه 6 متری یک سر کوپله سوپر فلکس

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
قطر (mm)ضخامت (mm)رنگ
۲۰۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۲۰۲طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۲۰۲/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۲۵۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۲۵۱/۹طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۲۵۲/۸طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۳۲۱/۸طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۳۲۲/۴طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۳۲۳طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۴۰1/5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۴۰۲/۴طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۴۰۳طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۵۰۲/۴طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۵۰۳طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
۶۳۳طوسی