شاخه 6 متری یک سر کوپله الکترو پایپ
نام محصولمشخصات
لوله برقی PVC -Uشاخه 6متری یک سر کوپله الکترو پایپ

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
قطر (mm)ضخامت (mm)رنگ
۲۰۱/۵سفید
۲۵۱/۵سفید