سه راه 90 درجه - سه سر کوپل
نام محصولمشخصات
سه راه 90 درجهسه سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۳۲B۳***طوسی۳۰۰
۶۳B۳***طوسی۴۲
۷۵B۳BD۳۴طوسی۳۲
۹۰B۳BD۳۴طوسی۲۶
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۰
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۱۴
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی۴
۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی۲
۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی۲