سه راه 90 درجه - سه سر کوپل
نام محصولمشخصات
سه راه 90 درجهسه سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۳۲B۳***طوسی
۶۳B۳***طوسی
۷۵B۳BD۳۴طوسی
۹۰B۳BD۳۴طوسی
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی
۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی
۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی