سیفون نوعی اتصال است که:

  • مانع از برگشتن فاضلاب
  • بوی بد
  • و جانوران موزی

از درون شبکه فاضلاب به داخل ساختمان می شود.

سیفون باید به گونه‌ای باشد که مواد مختلف در آن رسوب نکند و باقی نماند.

داخل سیفون باید صاف و عاری از هرگونه زائده، برآمدگی و مانع باشد.

که این موارد در طراحی و ساخت این محصول بر اساس استاندارد:

INSO9119-1 , BS EN1329-1 رعایت شده است.

سیفون
نام محصول
سیفون

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۶۳B۳***طوسی
۹۰B۳BD۳۴طوسی
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۱۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی