سیفون
نام محصول
سیفون

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۶۳B۳***طوسی۸۴
۹۰B۳BD۳۴طوسی۴۲
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۴
۱۱۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۰