زانو 90درجه دوسر مادگی Plain

مزیت ها:

  1. بواسطه مصرف این اتصال می توان یک بوشن کمتر مصرف نمود و در هزینه ی کلی تاسیسات به میزان قابل توجهی صرفه جویی می شود.
  2. سهولت در اجرا
  3. نیازی به گرم کردن لوله برای ایجاد مادگی (سوکت ) نمی باشد.
نام محصولمشخصات
زانو 90 درجهدوسر مادگی plain

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119 – 1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامتSNرنگ
75B/BD34طوسی
110B/BD3/24طوسی