نام محصولمشخصات
زانو 90دوسر مادگی plain

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119 – 1BS EN 1329-1
سایزکدکاربردSNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
75BD4طوسی
110BD4طوسی35