03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
قطر(mm)رنگ
32طوسی، نارنجی، قرمز، سفید