03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

کلاهک H-Vent آنتی UV

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
قطر خارجی اسمی dnضخامت(mm)حوزه کاربردطرح
633BH
90-110-1253-3.2-3.2BH